Membangun Rasa Cinta dan Hormat kepada Leluhur, melalui silaturachim

Serat Sara Silah Trah Keluarga Kromodjayan – Kanoman, Mojokerto

 Silsilah Trah keluarga Kromodjayan Kanoman – Mojokerto, yang  disusun dan ditulis Raden Adipati Arya Kromodjoyo Adinegoro IV, kemudian dikembangkan oleh putranya Raden Bagus Yasin, yang dimulai sejak tanggal 1 Mulud, Jimawal, 1853, Suryo tanggal 23 Nopember 1922, dan telah mendapat restu dari almarhum sebagai warisan para keluarga Trah / Keturunan Kromodjayan , serta dapat menjadikan pustaka warisan tunggal para leluhur kepada putra wayah–buyut dan keturunan seterusnya.

Multiply_Trah Kromodjayan

Peninggalan photo keluarga :
Photo diatas : diambil di kediaman Raden Adipati Kromodjoyo Adinegoro IV, rumah dinas Bupati Mojokerto:
Photo berdiri : R Ay Satarinah; R Ay Mutmainah; R Ay Murdiati; RAPA Suryowinoto; RAA Kromoadinegoro; R Ay Badariah Kromoadinegoro; R Ay Louis(mbah Mantri Acan); R Ay …….; R Ay Manidah; R Ay Louismainah / Gareng;
 Photo duduk:  R.Ay. Katarinah; R Mashudan / RAA Kromodjoyo Adinegoro IV;
Photo berdiri:  R Bagus Abdul Mukni.
Photo duduk dibawah: R Mas Subroro Madukusumo (putera Bupati Batang); R Bagus Abdul Badarl R Bagus Abdul Djalil; R Ay Roesmini/Concon; R Ay Hanidah; R Ay Kristinah; R Ay Siamah; R Bagus Himboadiningrat; R Ngabei Kromoadiprodjo.
VISI & MISI Keluarga Trah Kromodjayan Kanoman

Visi : Keluarga Besar Trah Kromodjayan Kanoman bertekad membangkitkan kembali rasa cinta, rasa hormat kepada leluhur di setiap  generasi penerus, dengan   dilandasi setiap family  untuk beribadah sesuai agama/kepercayaan masing masing, menjauhi larangan-NYA, dengan membangun kerukunan dan keakraban keluarga agar dapat tercapai kesejahteraan Trah Kromodjayan Kanoman.

Misi : Keluarga Besar Trah Kromodjayan Kanoman agar dapat mencapai Visi, bertindak:  Secara berkala melakukan silaturocmi ataupun beranjang sana, serta melakukan ziarah bersama; Menyusun / menjaga silsilah agar mampu melestarikan silsilah sesuai perkembangan, dengan harapan agar dapat memberikan kemudahan family menelaaah silsilah Trah Kromodjayan – Kanoman ataupun oleh perkumpulan sedarah yang lain. Menjaga hubungan kekeluargaan dan warisan peninggalan Leluhur dengan cara  membentuk perkumpulan yaitu “Paguyuban Keluarga Trah Kromodjayan – Kanoman” yang  berpusat di kota Mojokerto, dan Surabaya.

Sedangkan Paguyubuan Keluarga Trah Kromodjayan telah tersusun dalam struktur organisasi, adalah sebagai berikut
Struktur Organisasi Paguyuban Kromodjayan Mojokerto

Struktur Organisasi Paguyuban Kromodjayan Mojokerto

          Selanjutnya agar tercapai kesempurnaan silsilah yang valid maka penyusunan ini tidak lepas dari hasil koreksi/penelitian kembali, pencocokan sumber data (dengan pustaka silsilah warisan leluhur), wawancara, dan anjang sana. serta ziarah, memohon petolongan para keluarga.

01 KRM Mojopahit sd Abd Madjid

02_R MAshudan_10putera

R Tumenggung Kromodjoyodirono

 I.    R.Glundung / R.Tumenggung Kromodjoyodirono. Jumeneng Bupati Surabaya th 1819-1825, dengan nama gelar : Raden Tumenggung Kromodjoyodirono, putra Kyai Dermoyudo V / Djoko Is mail menikah dengan mBok Rara Tjetjek binti Kyai Tumenggung Djoyodirono I (Bupati Kanoman Surabaya 1752-1769); Raden Glundung wafat dimakamkan di Pesarean Bibis Kromodjayan terletak diutara stasiun Semut Surabaya;

Kanjeng Genteng

R Adipati Kromodjoyo Adinegoro II

II.  Raden Bagus Anom / R Adipati Kromodjoyo Adinegoro II, /” Kanjeng Genteng ” 

  Raden Bagus Anom, Jumeneng Bupati Surabaya th 1831-1859, dengan nama gelar : 

Raden Adipati Kromodjoyo Adinegoro II, bagi masyarakat Surabaya dikenal dengan nama gelar ” Kanjeng Genteng ” adalah putera no 8(delapan) Raden Glundung menikah dengan Raden Ayu Sepi binti Kyai Adipati Nitiadiningrat /Kanjeng Lemper, Bupati Pasuruan th 1751-1779 ).

Kanjeng Genteng wafat dimakamkan di belakang Masjid Ampel Surabaya, beliau mencurahkan sebagian besar pekerjaannya dalam ibadah agama Islam, sampai dikenal sebagai Imam Besar Sholat Jum’at Masjid Ampel Surabaya.

RAA Kromodjoyo Adinegoro III_ R Aersadan

III.  Raden Aersadan / R.Adipati Arya Kromodjoyo Adinegoro III

Raden Aersadan,  jumeneng Bupati Mojokerto th.1866-1894, dengan  nama gelar:

Raden Adipati Arya Kromodjoyo Adinegoro III , sebelum Bupati Mojokerto beliau menjabat Bupati Lamongan th.1863-1866; R. Aersadan adalah putera ke 5(lima) Raden Bagus Anom menikah dengan Mas Ayu Warinah / Mas Ajeng Sepuh binti Kyai Kabul Singomenggolo  (Pamekasan Madura); Semasa menjabat Bupati Lamongan dan Mojokerto, beliau telah banyak mendirikan Masjid. Wafat saat tugas, pada tahun 1894, dan  dimakamkan di Pesarean Sentono Asri Kromodjayan Kanoman , di desa Terusan-Mojokerto

RAA Kromodjoyo Adinegoro IV_MashoedanIV. R.Mashudan/R.Adipati Arya Kromodjaya Adinegoro IV,   jumeneng Bupati Mojokerto th.1894-1916, dengan nama gelar :Raden Adipati Arya Kromodjaya Adinegoro IV, mendapatkan posisi sebagai Bupati Ridder Mojokerto, Selain itu beliau pendiri Museum Purbakala di Trowulan-Mojokerto; Beliau adalah putera pertama R Aersadan menikah dengan Raden Ayu Ngaisah binti R Adipati Notodiningrat II, Bupati Malang th.1839-1884);  Beliau wafat  dimakamkan di Pesarean Sentono Asri Kromodjayan, di desa Terusan-Mojokerto;

     RAA Kromodjoyo Adinegoro IV & putera puteri

RAA Kromodjoyo Adinegoro IV & putera puteri

RAA Abl Madjid1).  Raden Bagus Abdul Madjid,  jumeneng Bupati Mojokerto th.1916-1932, dengan nama gelar: Raden Adipati Arya Kromoadinegoro, adalah putera pertama Raden Mashudan dari 10(sepuluh) bersaudara. 

Multiply_Trah Kromodjayan

Peninggalan photo keluarga :
Photo diatas : diambil di kediaman Raden Adipati Kromodjoyo Adinegoro IV, rumah dinas Bupati Mojokerto:
Photo berdiri : R Ay Satarinah; R Ay Mutmainah; R Ay Murdiati; RAPA Suryowinoto; RAA Kromoadinegoro; R Ay Badariah Kromoadinegoro; R Ay Louis(mbah Mantri Acan); R Ay …….; R Ay Manidah; R Ay Louismainah / Gareng;
 Photo duduk:  R.Ay. Katarinah; R Mashudan / RAA Kromodjoyo Adinegoro IV;
Photo berdiri:  R Bagus Abdul Mukni.
Photo duduk dibawah: R Mas Subroro Madukusumo (putera Bupati Batang); R Bagus Abdul Badarl R Bagus Abdul Djalil; R Ay Roesmini/Concon; R Ay Hanidah; R Ay Kristinah; R Ay Siamah; R Bagus Himboadiningrat; R Ngabei Kromoadiprodjo.

Diagram Serat sara silah Raden Bagus Abdul Madjid :

02a_RB ABD MADJIDRAPA Suryowinoto & R AY Moerdijati binti R Mashudan

2) Raden Ayu Moerdiyati,   adalah putera ke 2 (dua) menikah dengan  Raden Adipati Panji Arya Suryowinoto I / R.P. Imbran / R.P. Suryoputro adalah Bupati Gresik th>1917-1934; Raden PanjiImbran putra dari RAA Suryoadiningrat / R Saleh (Bupati Gresik sd 1917) menikah dengan R Ayu Noekniamah binti RAA Kromodjoyodirono III, Bupati Lamongan th.1866.

Diagram Serat sara silah Raden Ayu Moerdiyati, +
Raden Adipati Panji Arya Suryowinoto I / R.P. Imbran / R.P. Suryoputro

03 R AY Moerdiati

Temanten RB Yasin 1915

3) Raden Bagus Yasin, nama gelar jumeneng Asisten Wedana di Ngebel Ponorogo th.1910 –1940, : Raden Ngabei Kromodjoyoadirono, menikah dengan Raden Ayu Sadjatinah binti R Arya Suryoadikusumo (Patih Malang) trah dari R Tumenggung Suryaningrat Bupati Probolinggo Tahun 1888. Wafat dimakamkan di di Pesarean Sentono Asri Kromodjayan Kanoman , di desa Terusan-Mojokerto;

Diagram serat sara silah : Raden Bagus Yasin, / Raden Ngabei Kromodjoyoadirono,

03b RB Yasin_part 01Website_SIL_03 RB Yasin_part 02

RB Mas Soewoso & Mas Ayu Asmino

4).  Raden Bagus Mas Suwoso,  nama gelar jumeneng Wedana di Besuki: Raden Ngabei Kromoadiprodjo, menikah1) Isteri pertama dengan Raden Ayu Loeisa (Gareng) binti R Kancanadi Kromoadiwinoto, Asisten Collecteur di Krikilan, Drio-Surabaya.2) isteri kedua dengan Raden Ayu Chadjariah (Pah) binti R Ibnu Chadjar Kromodjoyodirono  Asisten Wedan di Perak-Jombang. 3) isteri ketiga Mas Ayu Asminah, asal desa Kebowan, Kawedanan Ploso Jombang.

Diagram serat sara silah : Raden Bagus Mas Suwoso / Raden Ngabei Kromoadiprodjo,

Website_SIL_04 RB Mas Soewoso_01

Website_SIL 04 RB MAs Soewoso_02

MASSUWOSO_02

Rustamadji_Kusmini

5).   Raden Bagus Rustamadji, nama gelar jumeneng Asisten Wedana di Modo-Lamongan: Raden Ngabei Kromodjoyodipuro, menikah dengan Raden Ayu Koesmini binti R Ngabei Djoyosubroto, Onder Collecteur Krian Sidoarjo. R Ng Djoyosubroto (Trah Banymasan)menikah dengan Raden Ayu Klara binti R Tumenggung Arya Notodiningrat III, Bupati Malang th.1884-1898.  

Website_SIL_RB Roestamadji_01

Eyang Fayakoen_002

10) Raden Bagus Fayaqun, nama gelar jumeneng Wedana di Nganjuk (semasa jaman penjajahan Jepang)  Raden Ngabei Kromodjoyoadiningrat. Menikah : 1) Pertama dengan Mas Ayu Saminah binti Mas Bei Prodjo, jabatan Kasir SF Brangkal Mojokerto.  2) Kedua dengan Raden Ayu (nama tidak tercatat) Trah Wirodipuran – Bondowoso.  3) Ketiga dengan Mas Ayu Rahayu, asal Batu Malang.

Daigram FAYAKOEN

Untuk kesempurnaan silsilah ini, maka kami selalu menanti masukan para family / pembaca, dan jangan segan segan berkomunikasi dengan kami di email : r.widodo@gmail.com. Dan akhir kata penyusun ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan disana-sisni dalam tulisan ini karena kurang tajamnya wawasan dan rendahnya komunikasi, sebelumnya kami mohon maaf.

Ditulis,

di Surabaya, 18 April 2003

Surabaya, 10 Agustus 2012 (revisi periodik)

Inisial Penyusun Silsilah HR Widodo AS

Inisial Penyusun Silsilah  HR Widodo AS

Iklan
LAMBANG PB SURAKARTA - Copy

”Sentana / Senopati Tamtama Kasunanan Mataram Kartosuro – Surakarta”

Komandan Pasukan Kuda & Pasukan Gajah Keraton Mataram Kartosuro”’

LAMBANG PINMenurut silsilah keluarga dari pustaka Keraton Surakarta, Bandoro Pangeran Haryo Suronegoro adalah Putera Menantu PB I (Pangeran Puger), semasa muda bernama Raden Manyuro, sebagai senopati tamtama kerajaan Mataram-Kartosuro dan Surakarta, gelar lainnya adalah Pangeran Wahdat. 

SURONEGORO NJURUG SOLO

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarakatuh, saha salam kawilujengan pambagiyo kawulo sadaya,

             Saking para putra wayah katur wuninga bilih serat silsilah punika karawit malih, sarta kataliti kanti karembag sarana anjang sana, katata malih saha kinaronce miturut cara ingkang anggampilaken dhumateng ingkang maos. Sayekti ugi ngudi pangukuh dening pinisepuh, putra wayah, family kanti pangajeng-ajeng sagedta dados pustaka Silsilah ingkang leres.  Sakawit serat silsilah punika dipun uri-uri /gulo wentah kasaliran suwargi Raden Sukohardjo Hamungrahardjo, Raden Murtidjo,  pidalem ing Kedunglumbu Kecamatan pasar Kliwon – Sala; ugi panjenenganipun suwargi Raden Sunardi Darmosarojo pidalem ing Kompleks KPAD Gegerkalong – Bandung. Lajeng kabiyantu ambangun serat silsilah punika dening suwargi: Raden Mas Tumenggung Sumantri Hendrodipuro, panggarapipun marengi ing dinten Jumm,at Pon tanggal kaping 3 wulan Sapar warsa Je 1926 windu Sancaya wuku Kuratil pranata mangsa : I; utawi tanggal kaping 23 JULI 1993;  Inggih punika dipun jangkepi miturut Trah Kanjeng Sultan Demak dumugi Trah Sontoturonggo ingkang anurunaken Trah Raden Ngabei Talikepuh miturut Pustaka ing Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
             Ingkang sakawit,  serat silsilah dipun wiwiti saking trah Sultan Demak Bintara dumugi Bandoro Pangeran Hario (BPH) lan saklanjengipun kasambet Trah Raden Ngabei Sontoturonggo, Raden Ngabei Tohpati ( tuwin sanesipun ), ingkang bade dipun kajangkepi serat sara silah (namung saperlu) gegayutan nurunaken dhumateng inggih punika :
  • Raden Mas Ngabei Wirosarojo / Raden Waluyo ;
  • Raden Ngabei Kudo Djogodipuro ;
  • Raden Suwito / Raden Ngabei Talikepuh ;
  • Raden Ngabei Undakan Wirodigdo ;
  • Raden Nganten Haswo Mandopo ;
  • Raden Wirokudo ;
  • Raden Rara Djuwito ;
  • Raden Sonto Pamundi, ugi
  • Raden Ngabei Prawiro Turonggo.
            Pinangka nglestantunaken serat silsilah punika ing tanggal 18 April 2003 kalajengaken dening Haji Raden Widodo AS., putra mantu Raden Donohardjo, bin R Talikepuh, , kanti pambiyantu sedaya sanak family.
Karana kemajengan ilmu pengetahuan dipun garap mawi cara ngginakaken Program Komputer inggih punika :
      1. Program Microsoft Visio 2003 (kangge pustaka dokumen ingkang kaserat- hard copy) ;

2   Website ing situs WIKI, http//www/id.rodovid.org/wk/Halaman-utama (Rodovid menika struktur silsilah -asmanipun keturunan, satunggaling situs ingkang migunakaken perangkat lunak Media Wiki (sami kaliyan ing Wikipedia), versi Bahasa Indonesia akses ing Google ).
3.   Website ing situs GENI, http://www.geni.com/Family-tree  (struktur silsilah migunakaken  photo & album keluarga);
4.    Website ing situs BLogspot : http://www.blogspot.com/, utawi di http://Wordpress.com ingkang kaserat babagan: Kata Pengantar utawi cerita Leluhur _ ing kahanan sak mangke mboten dipun sumurupi dening putra wayah ;
5.    Website ing situs : id.wordpress,com

Sakwetawis wedal ing Th. 2005 dumugi Th:2013 kasusun utawi kataliti miturut kemajenganipun para keluarga, ingkang tujuanipun nguri-uri gegayuhan para pinisepuh, ugi sagedta dipun tampi sarta miranteni anelesih sarta dununganken trah putra wayah, saha Serat sara silah punika inggih bade haningalaken raos tresna lan konjuk pangurmatan dumating para leluhur saking putra wayah sakpiturutipun.

 Camera

Pintu Gerbang Makam leluhur Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, di sebelah timur – selatan Jambatan Bengawan Solo ( masuk Kota Surakarta dari arah Timur )

Camera

Gapuro lawas di area makam sisi kiri, posisi diatas trap undakan jalan menuju area makam kuno dengan tertempel Prasasti dalam aksara Jawa.

Camera

Gapuro lawas di area makam sisi kanan, posisi diatas trap undakan jalan menuju area makam kuno, dengan tertempel Prasasti dalam huruf latin

 
Camera

Pandangan dari depan area makam leluhur Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, di Jurug – Solo

 
Camera

Pintu ruang cungkup dimana batu nisan pesarean Bandoro Pangeran Hario Suronegoro, yang dibuat oleh Keraton Kasunanan Surakarta

Ornamen Tulisan bhs Jawa diatas pintu utamaOrnamen bertuliskan aksara jawa di pintu masuk cungkup,          yang menandai bahwa disini disemayamkan keluarga Keraton Surakarta

 
CameraRuang cungkup nisan pesarean Bandoro Pangeran Hario Suronegoro,
 
Maesan Wirosaroyo                                Batu nisan Raden Ngabei Wirosarojo, yang wafat pada tahun 1930 ( generasi ke 29 / Galih Asem ),
                                                                                   dan sebagai pancer Trah keluarga R Ng Wirosarojo
Djembawati_Wukirah_Salsinah
 
R ay Djembawati                                (1) aden Ayu Djembawati Bratatenojo
 
Untitled-Scanned-05                   Photo Raden Mas Soewondo (1922-2009), kaliyan garwo R Ay Sedyaningsih ( 1931-2002), ing Bandung ini adalah putra pertama dari Raden Ayu Djembawati Brototenoyo.
 
Kel R SUPARTO BRATA           Raden Mas Suparto Brata (B:1932), kaliyan garwo Ariyati (1940-2002) ing Surabaya, ini adalah putra kedua dari Raden Ayu Djembawati Brototenoyo.
 
Prodjo Kartika & Sriti         (2)  R Ng Prodjo Kartika / R Darpo Hartono, kaliyan garwo R Ayu Sriti bin R Ng Wirosarojo
 RM SOEMARTONO_WUKIRAH
 
Kdlumbu DMSRY
Kel Darmosaroyo Solo                                                 Photo keluarga Trah Wirosarojo, di Jl Kedung Lumbu, – Batangan – Pasar Kliwon – Surakarta
 
                                     DARMOSAROJ1234 O kel Kd lumbu                                                                                                  Putera-puteri R Ngabei Darmosarojo
 
                                            ???????????????????????????????Nisan makam Rade Ngabei Talikepuh
 

Awan Tag